จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 563
ทั้งหมด : 4,123,807

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกำแพง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546 มี 2 ลักษณะ ดังนี้
  หน้าที่ที่ต้องทำ  ได้แก่
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  3. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
   
  หน้าที่อาจจัดทำ  ได้แก่
  1. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  2. เทศพาณิชย์
   
อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  2. การจัดให้มีและบำรุงร
  3. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
  4. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
  5. การส่งเสริม การท่องเที่ยว
  6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  7. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  8. การส่งเสริมกีฬา
  9. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  11.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
  12.การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
  13.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน