จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 493
ทั้งหมด : 4,123,737

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเทศบาลตำบลกำแพง
รายละเอียด :
  เรียน   คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน/ คณะกรรมการชุมชน/ สมาชิกชมรมแอโรบิก/สมาชิกชมรมไท้เก็ก/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ/กลุ่มสตรีเทศบาล/สมาชิก อสม./ สมาชิก อปพร./กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน/ ประชาชนทั่วไป      

          ด้วยเทศบาลตำบลกำแพง  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาล ในการนี้ จะมีการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น และเสนอปัญหาความต้องการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ของเทศบาลตำบลกำแพงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ เทศบาลตำบลกำแพง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 19.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุมประชาคม เทศบาลตำบลกำแพงขอความกรุณาท่านได้จัดเตรียมโครงการที่จะนำเสนอไว้ก่อนล่วงหน้า

วันที่ : 24 พ.ค. 2553  เวลา : 14:03:06